Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0909894009 - Mr Sơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online:
Past 24h:

Tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh chuyên đề năm 2015

2015-09-26 09:47:24

         ĐẢNG BỘ CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆTNAM              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                         ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN

                        QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐTNĐ SỐ 10                                                   

                           *                                                     

                Số :  47A  CV/ĐUCT10                        Tp HCM, ngày  16   tháng 4  năm 2015

 

      V/v Học tập và làm theo

   tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh chuyên đề năm 2015

 

                                              

 

 

                                                       Kính gửi :

-   Các chi bộ trực thuộc;

-   Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ban Tuyên Giám Trung ương về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh’’. Đảng ủy Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTNĐ số 10 hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 để các chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và chuyên đề năm 2015 " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ".

2. Quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong triển khai thực hiện, chú ý liên hệ cụ thể trong công tác và sinh hoạt.

3. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp và nghiên cứu, sinh hoạt theo theo từng chuyên đề trung thực”, trách nhiệm”,  gắn bó với nhân dân”,, ‘‘ đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh’’.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG  VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP  

1. Thời gian và nội dung học tập:

- Quý II/2015:

+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực.

- Quý III/2015:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trách nhiệm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

2. Hình thức học tập:

- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đứng đầu cấp ủy chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề; tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên thảo luận, tọa đàm…có thể kết hợp đi thực tế để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 đạt kết quả thiết thực nhất.

- Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung của từng quý, các ý kiến phát biểu của đảng viên được ghi trong Biên bản sinh hoạt chi bộ theo quy định.

3. Đảng viên làm bản đăng ký, xây dựng kế hoạch và đánh giá của chi bộ

3.1. Đảng viên làm bản đăng ký:

Trong tháng 5/2015, các chi bộ trong toàn Đảng bộ triển khai cho đảng viên làm Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015 và nộp Bản đăng ký cho cấp ủy, chi bộ (có mẫu Bản đăng ký kèm theo) theo từng nội dung trong chuyên đề năm 2015 (có tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương đính kèm )

3.2. Đánh giá của chi bộ:

Trước ngày 31/10/2015, chi bộ tổ chức sinh hoạt, từng đảng viên tự đánh giá, kiểm điểm theo những nội dung đã đăng ký; hội nghị góp ý; các ý kiến đóng góp của đảng viên và họ tên đảng viên tham gia đóng góp ý kiến được ghi đầy đủ vào biên bản sinh hoạt chi bộ. Sau buổi sinh hoạt, cấp ủy ghi đánh giá của chi bộ vào từng Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 của đảng viên theo quy định. 

4. Tài liệu học tập

- Tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

- Đảng ủy cấp phát tài liệu học tập đến các chi bộ, đảng viên, BCH Công đoàn, tổ trưởng các tổ công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, trưởng phó phòng, trưởng trạm đội  trực thuộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào hướng dẫn, các chi ủy trực thuộc chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015.

2. Công đoàn Cơ sở, Đoàn Thanh niên triển khai nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho đoàn viên trực thuộc.

3. Người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng của các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTNĐ số 10 gương mẫu trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ".

4. Các cấp ủy chi bộ chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    5. Các đồng chí Đảng uỷ viên tăng cường theo dõi nắm tình hình, đôn đốc các chi bộ được phân công phụ trách triển khai thực hiện.

6. Các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác sơ kết, tống kết, báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về Đảng ủy, để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam lồng ghép trong báo báo cáo định kỳ tháng, quý, năm theo quy định.

 

Nơi nhận:                                                                       T/M ĐẢNG UỶ

- Như trên;                                                                              BÍ THƯ

- Đảng uỷ Cục ( b/c);

- Đ/c Phan Văn Duy ( b/c );

- Các đ/c Đảng uỷ;                                                                   ( Đã ký )

- Lưu ĐU.

 

 

 

                                                                                                 Vũ Trung Tá