Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0908410303 - Mr Tùng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:666098
Đang online: 4
Past 24h: 119

Chức năng nhiệm vụ của Các phòng nghiệp vụ

2015-05-19 10:37:00

  1. Phòng Hành chính - Quản trị

     2. Phòng Tài chính - Kế toán

     3. Phòng Kinh kế - Kỹ thuật

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Phòng Hành chính - Quản trị:

- Gồm có: 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và 05 nhân viên;

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công.

1.1.  Chức năng:

Là bộ phận giúp việc cho Tổng Giám đốc thực hiện các chức năng quản lý công tác tổ chức, hành chính và công tác lao động tiền lương cụ thể như sau:

- Công tác tổ chức và công tác nhân sự.

- Công tác đào tạo.

- Công tác quản lý cơ sở vật chất, hồ sơ đất đai.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác hành chính văn phòng.

- Công tác lao động và tiền lương.

- Công tác ATLĐ-VSLĐ, PCCC và ATVSTP.

1.2  Nhiệm vụ , quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư; Thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu lưu trữ chung của Công ty; Hướng dẫn thể thức văn bản theo đúng quy định hiện hành;

- Ký sao y bản chính các giấy tờ hành chính trong phạm vi được ủy nhiệm; Cấp phát giấy giới thiệu và giấy đi đường cho cán bộ, người lao động trong Công ty theo sự ủy nhiệm của Tổng Giám đốc;

- Quản lý con dấu và bộ tên khắc của lãnh đạo Công ty theo các quy định hiện hành;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức nhân sự; định biên, định mức lao động; Thực hiện công tác chấm công, theo dõi chấp hành giờ giấc làm việc, thống kê thường xuyên và định kỳ về nhân sự, lao động tiền lương và báo cáo theo quy định;

- Quản lý hồ sơ nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,…; giải quyết nghỉ ốm đau, thai sản, thôi việc,…;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, PCCC và quản lý, điều hành bếp ăn tập thể của Công ty;

- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch PCCC, công tác bảo hộ lao động theo quy định, phù hợp với đối tượng lao động và quy trình sản xuất của Công ty;

- Tổ chức tiếp đón khách đến làm việc với Công ty; Trang trí khánh tiết trong các ngày tổ chức Hội nghị, Đại hội và các cuộc họp;

- Quản lý và điều động xe của Công ty theo đúng quy định;

- Quản lý hồ sơ đất đai của Công ty; 

- Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước khu vực văn phòng Công ty. Tổ chức nghiệm thu, theo dõi quyết toán;

- Thực hiện mua sắm, cấp phát trang thiết bị đã được Tổng Giám đốc phê duyệt;

- Theo dõi, quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, vật tư thông dụng đã cấp phát cho các đơn vị hoặc các trang thiết bị tại văn phòng Công ty. Kiểm kê tài sản và quản lý theo quy định; 

- Trưởng phòng Hành chính – Quản trị được thừa lệnh Tổng Giám đốc ký và đóng dấu của Công ty những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự ủy nhiệm của Tổng Giám đốc./.

2. Phòng Kế toán - Tài chính

- Gồm có: 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và 03 nhân viên;

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công.

2.1 Chức năng:

- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán- thống kê; quản lý tài chính, tài sản theo điều lệ, quy chế tài chính của Công ty và theo quy định của Nhà nước;

- Đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch; bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và các cổ đông.

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chế độ tài chính kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Nhiệm vụ:

- Thực hiện ghi chép, tính toán phản ánh chính xác trung thực, kịp thời, đầy đủ quá trình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành;

- Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định, chế độ quản lý tài chính; trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Tham mưu, lập kế hoạch và kiểm tra kế hoạch chi tiêu đảm bảo đúng các quy định về định mức chi tiêu của Công ty để hoạt động kinh doanh được hiệu quả;

- Tham gia các định chế tài chính trong các hợp đồng kinh tế, bảo đảm cho công tác quản lý giá (dự thầu, dự toán công trình, mua vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ....) đạt hiệu quả;

- Trực tiếp quản lý công tác đầu tư tài chính, cho vay tại đơn vị; phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công ty xây dựng đề án thành lập các đơn vị trực thuộc;

- Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản trong Công ty, kiến nghị thanh lý tài sản, vật tư tồn đọng kém chất lượng không có nhu cẩu sử dụng;

- Thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định.

b. Quyền hạn:

- Đôn đốc và yêu cầu các Phòng, cá nhân trong Công ty thực hiện các quy định về quản lý tài chính, kế toán;

- Tham gia ý kiến về mặt tài chính đối với công tác kinh doanh và chi tiêu trực tiếp tại đơn vị;

- Có quyền và có trách nhiệm báo cáo, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Công ty về các vi phạm về quản lý tài chính, kế toán trong phạm vi đơn vị;

- Đề nghị lãnh đạo Công ty: khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý.

3. Phòng Kinh tế - Kỹ thuật

- Gồm có: 01 Trưởng phòng, 02 phó phòng và 05 nhân viên;

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công.

3.1 Chức năng:

- Phòng Kinh tế – Kỹ thuật Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc Công ty trong các lĩnh vực về xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; công tác thống kê tổng hợp, triển khai sản xuất kinh doanh; công tác lập dự toán, quản lý hợp đồng kinh tế và thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; công tác đấu thầu, tổ chức sản xuất kinh doanh, theo dõi, quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm hợp đồng và phát triển ngành nghề theo chiến lược của Công ty;

- Tham mưu về công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật và chất lượng sản phẩm;

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá, vật tư khi mua vào hoặc xuất ra;

- Thiết kế, lập dự toán, triển khai thực hiện, giám sát về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ các công trình do Công ty làm chủ đầu tư, làm cơ sở để ký kết các hợp đồng kinh tế và hạch toán;

- Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế trong toàn Công ty.

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng thực hiện các công trình.

3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn.

a. Nhiệm vụ:

- Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, xây dựng phương án thi công, trình Chủ đầu tư, TVGS phê duyệt; Cùng các phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác giao khoán các hạng mục công việc cho các đơn vị trong, ngoài Công ty thực hiện, theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng, tổ chức nghiệm thu công trình, sản phẩm định kỳ hàng tháng, quý, năm với Chủ đầu tư và nội bộ, lập hồ sơ thanh, quyết toán khi kết thúc công việc;

- Tổ chức sản xuất, quản lý điều hành trực tiếp các hợp đồng sản xuất kinh doanh của Công ty, đôn đốc kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai thực hiện; phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc tham mưu cho Tổng Giám đốc khắc phục, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế;

- Đề xuất với lãnh đạo Công ty về các biện pháp quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tham mưu cho Lãnh đạo Công ty điều chuyển và giao tài sản cho các đơn vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành;

- Nghiên cứu các văn bản Pháp luật, các chế độ chính sách của Nhà nước quy định về công tác quản lý kỹ thuật chất lượng các công trình xây dựng;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập hồ sơ đề xuất nhận thầu, hồ sơ dự thầu các công trình, dự án mà Công ty tham gia nhận thầu và đấu thầu;

- Chủ động giao dịch, đàm phán, trao đổi thông tin với khách hàng trước khi đi đến ký kết hợp đồng các công trình sản xuất kinh doanh;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ soạn thảo, đàm phán và ký kết các hợp đồng kinh tế, thương mại và dịch vụ của Công ty. Quản lý, theo dõi và xử lý những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Tìm kiếm hợp đồng và phát triển ngành nghề kinh doanh theo chiến lược của Công ty;

- Xây dựng và quản lý, điều hành hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Xây dựng và quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đường thủy nội địa và các sản phẩm khác của Công ty;

- Liên hệ với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng theo quy định.

          b. Quyền hạn:

- Quan hệ chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc với các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Giám đốc giao;

- Phối hợp với phòng Kế toán Tài chính xây dựng nhu cầu và kế hoạch vốn cho công tác sản xuất kinh doanh;

- Có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và được quyền kiến nghị với Tổng Giám đốc đình chỉ những việc làm của các đơn vị thực hiện khi xét thấy việc làm của các đơn vị không đúng với quyết định giao, phương án được duyệt, hoặc vi phạm nghiêm trọng việc ký kết các hợp đồng kinh tế làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, kế hoạch chung toàn Công ty;

- Chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc, dự kiến phân giao khối lượng tháng, quý, năm cho các đơn vị trình Tổng Giám đốc phê duyệt để các đơn vị thực hiện;

- Nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư cho công tác sản xuất và quản lý;

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Công ty giao;