Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
(028) 38720567

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:555014
Đang online: 7
Past 24h: 156

Chức năng nhiệm vụ của Các phòng nghiệp vụ

2015-05-19 10:37:00
1. Phòng Hành chính - Quản trị:

a.  Chức năng:

Phòng Hành chính Quản trị là cơ quan giúp việc Tổng Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các phòng, xí nghiệp, đội, xưởng Công ty trong việc thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc và Lãnh đạo của Công ty.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt thuộc Văn phòng Công ty.

- Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, giao dịch, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc.

-  Quản lý cổ phần.

b. Nhiệm vụ:

- Quản lý và hướng dẫn các phòng ban cơ quan Công ty về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Cơ quan Công ty theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Công ty.

- Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Công ty; thông báo ý kiến kết luận tại các hội nghị, cuộc họp giao ban, làm việc của Tổng Giám đốc; phối hợp với các phòng, chuẩn bị các bài viết, trả lời, phỏng vấn cho Lãnh đạo Công ty.

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính sách (nâng lương, nâng bậc, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, giải quyết các chế độ BHXH…) với người lao động, kế hoạch trang bị BHLĐ cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động, theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, thu nhập từ tiền lương, phân tích tình hình sử dụng lao động, trả lương, thưởng cho CBCNV.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV.

- Hướng dẫn công tác thi đua, làm thường trực hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo Quy định.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công theo chức năng.

- Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các Quy định hiện hành khác trong toàn Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty.

- Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.

- Quản lý Đội xe văn phòng phục vụ nhu cầu công tác của CB CNV trong Công ty.

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành chính sách, Pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của Công ty.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội quy bảo vệ an ninh trật tự cho toàn thể CBCNV. Phối hợp với cơ quan Công an, quân sự địa phương để thực hiện tốt công tác này.

- Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội quy và công tác bảo vệ tài sản của Công ty. Quản lý, lập và thực hiện các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các công trình trọng điểm trong toàn bộ khu vực Công ty quản lý.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, chuyển nhượng, thu hồi … về cổ phần.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Công ty giao.

2. Phòng Kế toán - Tài chính

a. Chức năng:

- Giúp việc và tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kinh tế, tài chính, hạch toán và thống kê.

- Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh.

b. Nhiệm vụ:

-  Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng yêu cầuSXKD của Công ty.

- Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định, chế độ quản lý tài chính của Công ty.
-  Huy động và điều hòa sử dụng vốn trong toàn Công ty nhằm phục vụ hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao.

- Chủ trì việc lập kế hoạch thu hồi công nợ nội bộ và đối tác trong toàn Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật của  Nhà nước về lĩnh vực tài chính kế toán. 

-  Thực hiện các nghiệp vụ thanh quyết toán với ngân sách nhà nước, khách hàng, CBCNV Công ty. Trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng chế độ và quy chế tài chính của Công ty.

-  Thực hiện công tác kế toán thống kê và bộ máy tài chính kế toán thống kê phù hợp với tổ chức SXKD.

- Thực hiện ghi chép, tính toán phản ánh chính xác trung thực, kịp thời, đầy đủ quá trình luân chuyển tài sản, vật tư, tiền vốn trong hoạt động SXKD. Tổng hợp chi phí sản xuất, xác định kết quả SXKD định kì, theo quý, năm và theo từng công trình.

- Định kì hoặc khi có yêu cầu Lãnh đạo Công ty tổ chức và thực hiện các cuộc kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn và đánh giá lại tài sản, vật tư theo đúng chủ trương và chế độ quy định của Nhà nước, của ngành. Chuẩn bị tài liệu và các thủ tục cần thiết để xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng, nợ không đòi được, các khoản thiệt hại và các vi phạm làm tổn thất tiền vốn, tài sản, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết.

- Tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ Công ty và các đơn vị trực thuộc ( Đội, Xí nghiệp, …) về công tác chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

- Phân tích hoạt động kinh tế theo định kỳ và hàng năm của Công ty để cung cấp thông tin và đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Tham gia các định chế tài chính trong các hợp đồng kinh tế, bảo đảm cho công tác quản lý giá (dự thầu, dự toán công trình, mua vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ....) đạt hiệu quả.
- Tham gia nghiên cứu, cải tiến, tổ chức và quản lý SXKD; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo chế độ tự chủ tài chính của Công ty.

- Phổ biến, hướng dẫn các chế độ, thể lệ Tài chính – Kế toán - Thống kê; tổ chức thực hiện và hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế trong toàn Công ty.

- Thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định.

- Bảo mật thông tin của phòng và Công ty.

- Lập kế hoạch và chuẩn bị nguồn kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ CBCNV kế toán trong công ty.

- Quản lý phần vốn góp của Công ty vào các công ty cổ phần, công ty liên doanh; phối hợp với các phòng, ban và đơn vị trong Công ty xây dựng đề án thành lập các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do TổngGiám đốc phân công.

3. Phòng Kỹ thuật - Giám sát

a. Chức năng:

- Quản lý công tác kỹ thuật, thi công xây dựng, tiến độ, chất lượng đối với những công trình  do Công ty thực hiện.

- Giám sát chất lượng thi công tác công trình.

b. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất tại các đội bảo trì ĐTNĐ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

- Tổ chức nghiệm thu công tác bảo trì ĐTNĐ.

- Xây dựng định mức vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật, nhiên liệu … và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các định mức đó.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với đơn vị về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng đối với các công trình và hạng mục công trình thi công thuộc các dự án do Công ty đầu tư hoặc tại các gói thầu do Công ty ký kết hợp đồng.

- Ban hành các biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác nghiệm thu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kỹ thuật giám sáttheo sự phân cấp, giao quyền của Tổng Giám đốc.

4. Phòng Kế hoạch - Đầu tư

a. Chức năng:

- Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc và Lãnh đạo Công ty trong việc lĩnh vực triển khai kế hoạch bảo trì ĐTNĐ, đầu tư, thi công xây dựng, công tác vật tư.

- Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ của Công ty để báo cáo cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

- Thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kinh tế, kế hoạch trong Công ty như: Văn bản, thông tư liên quan lĩnh vực hoạt động Công ty.

b. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì ĐTNĐ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

- Phối hợp với phòng Kế toàn tài chính Công ty xây dựng nhu cầu và kế hoạch vốn cho công tácbảo trì ĐTNĐ.

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Công ty làm chủ đầu tư. Thực hiện việc soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Thống kê tổng hợp công việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ giúp Lãnh đạo Công ty đề ra biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thực hiện các thủ tục để đầu tư các dự án đầu tư mới do Công ty làm chủ đầu tư.

- Theo dõi tình hình triển khai các dự án của Công ty đầu tư.

- Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Thực hiện việc quản lý vật tư của Công ty theo đúng quy chế. Có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ở tất cả các bộ phận trong Công ty, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán vật tư, nguyên nhiên liệu theo quy định của của Công ty.

- Ban hành các biểu mẫu, sổ sách phục vụ việc quản lý vật tư.

- Làm thường trực Hội đồng thẩm định giá của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế hoạch vật tưtheo sự phân cấp, giao quyền của Tổng Giám đốc.